Có 1 kết quả:

fán rǒng

1/1

fán rǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) diverse and complicated (of one's affairs)
(2) prolix (of speech, writing etc)