Có 1 kết quả:

fán yuān

1/1

fán yuān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) frustrated
(2) agitated
(3) distressed

Một số bài thơ có sử dụng