Có 1 kết quả:

fán xīn shì

1/1

fán xīn shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trouble
(2) worry