Có 1 kết quả:

fán suǒ

1/1

fán suǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tedious
(2) convoluted
(3) fiddly
(4) pedantic