Có 1 kết quả:

zhǔ kāi

1/1

zhǔ kāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to boil (food)