Có 1 kết quả:

zhǔ fèi

1/1

zhǔ fèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to boil