Có 1 kết quả:

zhǔ shóu

1/1

zhǔ shóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to boil thoroughly
(2) to cook thoroughly