Có 1 kết quả:

zhǔ yìng

1/1

zhǔ yìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to hard-boil (eggs)