Có 1 kết quả:

zhǔ dàn

1/1

zhǔ dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

boiled egg