Có 1 kết quả:

zhǔ guō

1/1

zhǔ guō

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cooking pot