Có 1 kết quả:

zhǔ fàn

1/1

zhǔ fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to cook

Một số bài thơ có sử dụng