Có 1 kết quả:

zhǔ fàn

1/1

zhǔ fàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cook