Có 1 kết quả:

bāo tāng

1/1

bāo tāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to simmer
(2) soup made by simmering for a long time