Có 1 kết quả:

xióng bāo

1/1

xióng bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) worthless person
(2) good-for-nothing