Có 1 kết quả:

xióng shì

1/1

xióng shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bear market (i.e. period of falling share prices)