Có 1 kết quả:

xióng lí

1/1

xióng lí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

binturong or bearcat (Arctictis binturong)