Có 1 kết quả:

xióng hóu

1/1

xióng hóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Assamese macaque