Có 1 kết quả:

xióng xiā zi

1/1

xióng xiā zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bear
(2) bruin