Có 1 kết quả:

xióng pí

1/1

xióng pí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fierce fighters
(2) valiant warriors