Có 1 kết quả:

xióng dǎn

1/1

xióng dǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bear gall (used in TCM)

Một số bài thơ có sử dụng