Có 1 kết quả:

xióng māo

1/1

xióng māo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) panda
(2) CL:隻|只[zhi1]