Có 1 kết quả:

xióng māo yǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to have dark circles under one's eyes
(2) to have eyes like a panda