Có 1 kết quả:

yíng guāng

1/1

yíng guāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fluorescence
(2) fluorescent