Có 1 kết quả:

yíng guāng píng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fluorescent screen
(2) TV screen