Có 1 kết quả:

yíng guāng bàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) glow stick
(2) light stick