Có 1 kết quả:

yíng guāng dēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) fluorescent lamp
(2) neon lamp