Có 1 kết quả:

shú rén

1/1

shú rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) acquaintance
(2) friend

Một số bài thơ có sử dụng