Có 1 kết quả:

shú huà

1/1

shú huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cure
(2) to mature