Có 1 kết quả:

shú sī

1/1

shú sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

deliberation