Có 1 kết quả:

shú xī

1/1

shú xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be familiar with
(2) to know well

Một số bài thơ có sử dụng