Có 1 kết quả:

shú liào

1/1

shú liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) worked material
(2) chamotte (refractory ceramic material)