Có 1 kết quả:

shú shuì

1/1

shú shuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) asleep
(2) sleeping soundly