Có 1 kết quả:

shú zhī

1/1

shú zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be well acquainted with

Một số bài thơ có sử dụng