Có 1 kết quả:

shú shí gāo

1/1

shú shí gāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) plaster of Paris
(2) calcined gypsum