Có 1 kết quả:

shú sī

1/1

shú sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

silk raw material (prepared by boiling in soap)