Có 1 kết quả:

shú liàn

1/1

shú liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) practiced
(2) proficient
(3) skilled
(4) skillful