Có 1 kết quả:

shú xí

1/1

shú xí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to understand profoundly
(2) well-versed
(3) skillful
(4) practiced
(5) to have the knack