Có 1 kết quả:

shú néng shēng qiǎo

1/1

shú néng shēng qiǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

with familiarity you learn the trick (idiom); practice makes perfect