Có 1 kết quả:

shú shì wú dǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to pay no attention to a familiar sight
(2) to ignore