Có 1 kết quả:

shú shi

1/1

shú shi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be well acquainted with
(2) to know well