Có 1 kết quả:

shú dú

1/1

shú dú

phồn thể

Từ điển phổ thông

đọc kỹ

Từ điển Trung-Anh

to read and re-read sth until one is familiar with it