Có 1 kết quả:

shú jì

1/1

shú jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to learn by heart
(2) to memorize