Có 1 kết quả:

shú ān

1/1

shú ān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to know sth fluently
(2) well-versed