Có 1 kết quả:

shú tòu

1/1

shú tòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) completely ripe
(2) ripened
(3) well-cooked