Có 1 kết quả:

shú dàor

1/1

shú dàor

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) familiar road
(2) well-trodden path