Có 1 kết quả:

áo chū tóu

1/1

áo chū tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to break clear of all the troubles and hardships
(2) to achieve success
(3) to make it