Có 1 kết quả:

áo gēng shǒu yè

1/1

áo gēng shǒu yè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stay up through the night (idiom)