Có 1 kết quả:

rè zhōng zǐ

1/1

rè zhōng zǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

thermal neutron