Có 1 kết quả:

rè chuán dǎo

1/1

rè chuán dǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) heat transfer
(2) thermal conduction