Có 1 kết quả:

rè là là

1/1

rè là là

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

smartingly painful